CEFQUINON - KHÁNG SINH PHỔ RỘNG CHO VIÊM VÚ, BỆNH HÔ HẤP, NHIỄM TRÙNG

CEFQUINON - KHÁNG SINH PHỔ RỘNG CHO VIÊM VÚ, BỆNH HÔ HẤP, NHIỄM TRÙNG

CEFQUINON - KHÁNG SINH PHỔ RỘNG CHO VIÊM VÚ, BỆNH HÔ HẤP, NHIỄM TRÙNG