CEFTRI ONE LA – ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, NHIỄM TRÙNG, HÔ HẤP, VIÊM MÀNG NÃO

CEFTRI ONE LA – ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, NHIỄM TRÙNG, HÔ HẤP, VIÊM MÀNG NÃO

CEFTRI ONE LA – ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, NHIỄM TRÙNG, HÔ HẤP, VIÊM MÀNG NÃO