DỊCH TRUYỀN DEXTROSE 5% BỔ DUNG NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG CHAI 500ML

DỊCH TRUYỀN DEXTROSE 5% BỔ DUNG NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG CHAI 500ML

DỊCH TRUYỀN DEXTROSE 5% BỔ DUNG NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG CHAI 500ML