Giống bắp ngô lai NK7328 - NGÔ SINH KHỐI

Giống bắp ngô lai NK7328 - NGÔ SINH KHỐI

Giống bắp ngô lai NK7328 - NGÔ SINH KHỐI