INTERSPECTIN L 100ML - KHÁNG SINH PHỔ RỘNG LINCOMYCIN & SPECTINOMYCIN

INTERSPECTIN L 100ML - KHÁNG SINH PHỔ RỘNG LINCOMYCIN & SPECTINOMYCIN

INTERSPECTIN L 100ML - KHÁNG SINH PHỔ RỘNG LINCOMYCIN & SPECTINOMYCIN