Nhiệt Kế Điện Tử Microlife MT550 Mạ Vàng, Đầu Dẻo, Đo Nhanh 10s

Nhiệt Kế Điện Tử Microlife MT550 Mạ Vàng, Đầu Dẻo, Đo Nhanh 10s

Nhiệt Kế Điện Tử Microlife MT550 Mạ Vàng, Đầu Dẻo, Đo Nhanh 10s