RINGER LACTATE 500ML – DUNG DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH

RINGER LACTATE 500ML – DUNG DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH

RINGER LACTATE 500ML – DUNG DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH