Bệnh Tetany – bệnh thiếu hụt magie trong máu ở gia súc nhai lại

Bệnh Tetany – bệnh thiếu hụt magie trong máu ở gia súc nhai lại

Bệnh Tetany – bệnh thiếu hụt magie trong máu ở gia súc nhai lại